വിവാഹം രജിസ്ടര്‍ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ , അറിയേണ്ടതെല്ലാം

തങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസമേതാണെങ്കില്‍ പോലും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പൗരന്മാര്‍ക്കും പ്രവാസികളായ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കും പരസ്പരം വിവാഹിതരാകുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക വിവാഹനടപടികള്‍ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നതാണ് ...

Read More
marriage, registration, special marriage act, law,panchayat,muncipality,corporation,വിവാഹം,രജിസ്‌ട്രേഷന്‍