ആവി പിടുത്തം സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിനും

ജലദോഷമോ , പനിയോ വന്നാല്‍ ആവി പിടിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ശീലമാണ്. ആവി പിടിക്കുന്നത് രോഗശമനത്തിനു മാത്രമല്ല സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിനും ഒരു നല്ല് മാര്‍ഗ്ഗമാണ്. ആരോഗ്യമുള്ള മുടിക്കും തിളങ്ങുന്...

Read More
steaming, health, steam facial,beauty, hair, ആവി പിടുത്തം,സ്‌കിന്‍ ഏജിങ്ങ, skin ageing, മുഖക്കുരു, pimples

Connect With Us

LATEST HEADLINES