കുടുംബം കുട്ടികളുടെ ആദ്യ വിദ്യാലയം

ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ആദ്യ വിദ്യാലയം അവന്റെ/ അവളുടെ കുടുംബമാണ്. ഗുരുക്കന്മാര്‍ മാതാപിതാക്കളും. ഒരു കുട്ടിയുടെ വ്യക്തിത്വരൂപീകരണത്തിനും സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിനും കൂടുതല്‍ സ്വാധീനം കൊടുക്കുന്നത് സ്വന...

Read More
family, kids, children, parents, school, കുടുംബം,കുട്ടികള്‍,മാതാപിതാക്കള്‍

ജീവിതത്തെ കൈപിടിയിലൊതുക്കാന്‍ വേണം നല്ലൊരു കുടുംബ ബഡ്ജറ്റ്

ഓരോ ദിവസവും സാധനങ്ങള്‍ക്ക് വിലയേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വീട്ടിലെ വരവുചെലവുകള്‍ ഇനിയും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കൈവിട്ടുപോയേക്കാം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമായി തീരുമാനിച്ചു ഉറപ്പ...

Read More
family, budget, better living, income, family budget,കുടുംബ ബഡ്ജറ്റ്